CONTACTAR | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Portada > Ajuntament - Seu electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Llicència d’activitats sotmeses al reglament d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Llicència d’activitats sotmeses al reglament d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Descripció

La sol·licitud de la llicència d’activitats sotmeses al reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, comporta que aquestes activitats puguin obtenir permís per implantar-se. Estan sotmeses al règim de llicència les següents: 

 1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
 2. Discoteques.
 3. Sales de Ball.
 4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
 5. Sales de festes amb espectacle.
 6. Discoteques de joventut.
 7. Establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
  a)     Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
  b)    Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s’haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen. 

La documentació que cal aportar és la següent: 

 1. La sol·licitud de la llicència d’activitats sotmeses al reglament d’espectacles públics i activitats recreatives d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla a continuació.
 2. Projecte bàsic, signat pel tècnic competent.

Si la persona interessada no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent:

 1. Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
 2. Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
 3. Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
 4. Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
 5. Memòria de seguretat i pla d’autoprotecció, si calen, d’acord el que disposa el Decret 30/2015, que s’hauran de presentar en el termini màxim de 6 mesos des de l’inici de l’activitat a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció Hermes.
 6. Estudi d’impacte ambiental, si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental.
 7. Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d’avaluació de la mobilitat generada.
 8. Un estudi d’impacte acústic de l’establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d’accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l’impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.
 9. Memòria del dispositiu d’assistència sanitària d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora.
 10. Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d’assistència sanitària que preveu el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
 11. Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.
 12. Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha d’expedir la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l’adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.
 13. La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d’altres sol·licituds d’autorització o llicència.
 14. Abans de l’obertura de l’establiment o la persona que en tingui la representació, ha d’acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat, la qual haurà d’anar acompanyada del rebut vigent.
 15. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

En cas de dubte, consulta o concertar visita amb els tècnics

Telèfon 93 572 11 70 (ext.1)

L'horari d'atenció de l'enginyer tècnic i de l’arquitecta tècnica és el dilluns de 9 a 13:30 h. 

L'atenció serà únicament telefònica, en cas que necessiteu atenció presencial demaneu cita prèvia que es realitzarà a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer Sant Isidre, 11-13. 

Resolució administrativa

Lliurament de la resolució de concessió de la llicència d'activitat.

Sentit del silenci

Negatiu

Període tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

Temps de resolució

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica que vol obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Preu de la tramitació

El previst a les ordenances fiscals següents:

En cas de tenir dret a les bonificacions establertes a les ordenances fiscals anteriors, es tindrà que justificar a l'expedient i realitzar la petició complimentant el formulari sol.licitud de bonificacions d'impostos i taxes, que figura a l'apartat de documentació complementària.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

S'haurà d'adjuntar al formulari la sol.licitud de bonificacions d'impostos i taxes, si procedeix.

Iniciar el tràmit

Presencialment

Oficina d'Atenció Ciutadana
Carrer de Sant Isidre, 11-13
Cal demanar cita prèvia.
Telèfon: 93 572 11 70 
Horari: de dilluns a divendres, de 8:30 a 15 h. Dimarts i dijous de 17 a 19 h
Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Oficina d'Atenció Ciutadana del Barri
Carrer Hermanas de la Virgen Niña, 2
Cal demanar cita prèvia
Telèfon: 93 568 81 27
Horari: dilluns, dimecres i dijous, de 8:30 a 15 h. Dimarts de 17 a 19 h
Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): dilluns, dimecres i dijous de 8 a 15 h

Documentació complementària

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona