CONTACTAR | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Portada > Pàgines interiors > Any 2008 > Convocatoria de la Beca Montornès de Recerca Històrica (Quarta edició)

Convocatoria de la Beca Montornès de Recerca Històrica (Quarta edició)

L'objecte de la beca que es regeix per aquestes bases és el treball de recerca històrica de Montornès del Vallès. Creada i convocada bianualment per l'Ajuntament de Montornès del Vallès, pretén estimular i promoure la investigació sobre la història del poble.

Aquesta convocatòria es regeix per les "Bases generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Montornès del Vallès" publicades al BOP de 26/01/2004, pel "Reglament regulador de l'activitat de foment de l'Ajuntament de Montornès del Vallès" (BOP de 24/01/2004), per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003) i pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176 de 25 de juliol de 2006).

Bases específiques

Base primera.- Sol·licitants
Pot optar a la beca qualsevol persona física que acrediti com a mínim la titulació universitària de primer cicle o qualsevol persona jurídica relacionada amb el món de la cultura.

Base segona.- Documentació
Cal presentar una sol·licitud individualitzada, firmada pel peticionari o, en el cas de persones jurídiques, pel president de l'entitat o per qui en tingui conferida la delegació, de forma degudament acreditada.

A la sol·licitud cal adjuntar-hi els documents següents:
a) DNI o NIF de la persona física o jurídica que signa la sol·licitud.
b) Projecte del treball: objectius, metodologia I temporització. Títol.
c) Document de compromís de cessió dels drets d'edició de l'autor, en el cas de ser adjudicada la beca i acceptada la publicació.
d) Currículum vitae i documents que l'acreditin.
e) Titulació acadèmica.
f) Declaració jurada acreditativa dels ajuts sol·licitats, amb una menció expressa dels ajuts concedits en relació a l'activitat subvencionable dins el mateix exercici econòmic o acreditativa de no haver percebut ni sol·licitat cap ajut ni subvenció per aquest concepte.

En tots els casos cal presentar l'original per validar les fotocòpies o bé presentar les fotocòpies compulsades.

L'Ajuntament posa a disposició dels concursants el full de sol·licitud per a la beca de recerca.

Base tercera.- Criteris de valoració i selecció
El jurat de selecció valora els projectes del treball de recerca d'acord amb la puntuació següent:

- Currículum acadèmic fins a 20 punts
- Treballs realitzats o publicats fins a 25 punts
- Objecte del treball fins a 15 punts
- Objectius que vol assolir l'estudi fins a 20 punts
- Metodologia fins a 30 punts
- Calendari fins a 10 punts
- Altres mèrits a consideració dels membres del Jurat fins a 5 punts

La beca es concedeix al projecte de major puntuació sempre que superi una puntuació mínima de 70 punts. En cas que cap dels projectes superin aquesta puntuació mínima, el jurat pot declarar deserta la convocatòria.

Base quarta.- Termini de presentació dels projectes
1. El termini de presentació dels projectes finalitza el 30 de setembre de 2008.
2. Els projectes s'han de presentar al Registre de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, a l'avinguda de la Llibertat, núm. 2, en horari de 9 a 14 h, en exemplar quadruplicat, mecanografiat a doble espai per una sola cara en fulls DIN-A 4.
3. Els projectes s'han de redactar en llengua catalana i han de tenir una extensió i configuració lliures, no superior a 20 fulls.

Base cinquena.- Jurat de selecció
El jurat de selecció per a la concessió de la beca està integrat per persones de l'àmbit acadèmic de reconegut prestigi cultural dels Països Catalans i el batlle de la corporació municipal. Els membres del jurat són: Sr. Jaume Sobrequés, historiador; Sra. Emma Gonzàlez, directora del departament pedagògic del Museu Egipci de Barcelona; Sr. Sergi Santjoan, escriptor i tècnic de normalització lingüística; Sr. Ignasi Riera, escriptor; i com a president el Sr. Daniel Cortés, alcalde de Montornès del Vallès.

Un cop avaluades les sol·licituds, el jurat de selecció emetrà un informe amb la proposta de resolució provisional que s'elevarà a l'òrgan competent per a la resolució definitiva.

Base sisena.- Publicitat de la concessió de la beca
El jurat de selecció farà pública la concessió de la beca la finals de novembre de 2008, en un acte públic, coincidint amb la festa patronal de Montornès del Vallès.

Base setena.- Acceptació de la beca
L'adjudicatari de la beca ha d'acceptar-la d'acord amb les condicions estipulades a les bases generals i específiques que la regulen en un període no superior a 30 dies a partir del veredicte del jurat de selecció.

Base vuitena.- Import de la beca i forma de pagament
La beca està dotada amb 6.000 euros, concedida per l'Ajuntament de Montornès del Vallès la qual es farà efectiva en els terminis següents:

1.200 € en el moment d'acceptació de la beca per part del beneficiari.
2.400 € durant el segon semestre de l'any 2009.
2.400 € en el moment de lliurament del treball de recerca.

La despesa derivada de l'atorgament de la beca es farà efectiva amb càrrec a la partida 08.10.45191.481 del pressupost de la Corporació.

Base novena.- Lliurament del treball de recerca
El guanyador de la beca disposa d'un màxim de 24 mesos per tal de lliurar el seu treball enllestit a partir del moment en què el jurat emeti el veredicte.

Base dècima .- Seguiment del treball de recerca
Durant el segon semestre de 2009, l'adjudicatari de la beca haurà de presentar un informe en què s'expliqui com marxen les feines d'investigació i recerca. El vistiplau del jurat sobre aquest informe serà requisit indispinsable perquè l'adjudicatari pugui rebre el segon pagament de la beca.

Base onzena.- Publicació del treball
Una vegada finalitzat el treball i després que el jurat n'hagi dictaminat l'adequació al projecte inicial, la qualitat i la idoneïtat per ser publicat, l'Ajuntament el pot publicar en el termini màxim d'un any. No obstant això, si pasta un any, aquest treball no s'hagués publicat o no s'hagués començat el procés de publicació, l'autor podrà disposar-ne lliurement i publicar-lo pel seu compte.

Base dotzena.- Procediment per la concessió de les beques
El procediment per la concessió de les beques de recerca històrica es l'ordinari de concessió de subvencions tramitat en règim de concurrencia competitiva.

Base tretzena.- Òrgans competents per a l'ordenació, la instrucció i la resolució del procediment
L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment és l'alcalde de la Corporació. L'òrgan competent per a la resolució és la Junta de Govern Local.

Base catorzena.- Criteris de graduació dels posibles incompliments de les condicions establertes en aquestes bases
El dret a la beca s'extingeix en el supòsit que no es lliuri el treball en el termini establert o que els informes del jurat sobre el treball realitzat no siguin prou satisfactoris.

De forma general, el dret a la beca s'extingeix si la persona becada incompleix qualsevol de les obligacions assumides.

L'extinció anticipada de la beca implica la cancel·lació del pagament pendent. Si hi hagués culpa per part de la persona becada, se li pot exigir la devolució del primer pagament, sense perjudici que s'exigeixin les responsabilitats que se'n puguin derivar.

Base quinzena.- Incompatibilitats i aceptació de les bases
L'acceptació d'aquestes bases és incompatible amb l'obtenció d'altres beques per a la realització del mateix treball de recerca. El fet de concórrer a la convocatoria pressuposa el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.

Podeu trobar més dades sobre la Beca de Recerca Històrica de Montornès aquí
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona